Reverse LZing công cụ hỗ trợ tải file mp3 chất lượng 329kbs từ mp3.zing.vn

Vừa qua, blog của mình có một số bạn copy bài viết mà không ghi nguồn. Cũng chẳng sao, nhưng có một tác giả tên là http://vhlong.blogspot.com có lập một group riêng và có nhiều bài viết vi phạm bản quyền. Vì vậy, mình chỉ có ý dạo quanh nhà bác này chơi thôi. Kiếm được cái LZing này về để reverse chơi cũng được. ((=::D

Nhân tiện trong bài viết này, các bạn cũng sẽ tiếp xúc thêm về việc reverse một phần mềm thế nào. Các bác lão làng tha cho em, em “niu bai”.

đầu tiên, cần phải xem nó được viết bằng cái gì đã.
anh0

Éc, load vào ILSpy xem sao nào.
anh1
@@” Cái gì loằng ngoằng thế này, mình bị troll à. Không phải :3 kaka. Chỉ là Ofuscated thôi mà. Download một số công cụ DeOfuscated về xem sao. :)

Trước tiên, cần phải Rebuild lại file này đã. Mở bằng CFF Explorer, chuyển sang mục Rebiulder -> chọn đánh dấu hai nơi là Remobase Location và Remove Debug Direction. Và Lưu nó lại.

anh2

Sau đó, dùng công cụ Kurapica .NET Deofuscated. để tiến hành file Deofuscate file vừa được rebuild xong. Ok. sau khi DeOfuscated xong, ta load lại vào ILSpy xem sao.
vừng ơi mở ra. Đây rồi, hé hé.

anh3

Ok. Save lại thành project rồi xem bằng Visual Studio cho nó rõ ràng chút. :D


private void button1_DragDrop(object sender, DragEventArgs e)
{
string text = (string)e.Data.GetData(DataFormats.Html, false);
if (text == null)
{
text = (string)e.Data.GetData(DataFormats.Text, false);
}
if (text.Contains("album") && !text.Contains("StartFragment"))
{
new string[100];
string string_ = text;
string text2 = new Form1.GClass0
{
Encoding = Encoding.UTF8
}.DownloadString(Form1.smethod_2(string_));
int num = text2.IndexOf("

    ");
    int num2 = text2.IndexOf("

", num + 100);
text2 = text2.Substring(num, num2 - num);
num2 = (num = 0);
List list = new List();
while (num != -1 && num2 != -1)
{
num = text2.IndexOf("href=", num2);
if (num == -1)
{
break;
}
num = text2.IndexOf("bai-hat", num);
num2 = text2.IndexOf("\"", num);
string text3 = "http://mp3.zing.vn/" + text2.Substring(num, num2 - num);
if (!text3.Contains("html?q"))
{
list.Add(text3);
}
}
list = list.Distinct().ToList();
foreach (string current in list)
{
Form1.smethod_1(current);
}
Process.Start(Form1.smethod_0(), " /s ");
}
else
{
int num = text.IndexOf("StartFragment");
if (num == -1)
{
MessageBox.Show("Không phân tích được nội dung!");
}
else
{
List list2 = new List();
int num2 = num;
while (num != -1 && num2 != -1)
{
num = text.IndexOf("mp3.zing.vn", num2);
if (num == -1)
{
break;
}
num2 = text.IndexOf("\"", num + 10);
string text4 = text.Substring(num, num2 - num);
int num3 = text4.IndexOf(".html");
if (num3 != -1)
{
text4 = text4.Substring(0, num3 + 5);
}
if (text4.Contains("mp3.zing.vn/bai-hat") && text4.Contains(".html") && !text4.Contains("StartFragment"))
{
list2.Add(Form1.smethod_2(text4));
}
}
foreach (string current in list2.Distinct())
{
Form1.smethod_1(Form1.smethod_2(current));
}
Process.Start(Form1.smethod_0(), " /s ");
int num4 = int.Parse(this.xdocument_0.Descendants("linksOpen").First().Attribute("hide").Value.ToString());
if (num4 == 0)
{
int minute = DateTime.Now.Minute;
if (minute % 2 != 0)
{
IEnumerable source = this.xdocument_0.Descendants("linkO");
int index = minute % source.Count();
string fileName = source.ElementAt(index).Attribute("url").Value.ToString();
Process.Start(fileName);
}
}
}
}
}

Trên đây là đoạn hàm getlink trên mp3.zing.vn,
anh4

Thôi, nghịch dến đây thôi. chúc các bạn reverse C# vui vẻ. và sau bài đọc này, sẽ có một tool tự getlink mp3.zing.vn với chất lượng 320Kbps cho riêng mình.

Dữ liệu được sử dụng bài viết trên, các bạn có thể download tại: https://www.dropbox.com/s/z41461eqtedxfg8/LZing%20-%20bak.rar

Advertisements

3 thoughts on “Reverse LZing công cụ hỗ trợ tải file mp3 chất lượng 329kbs từ mp3.zing.vn”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s